Images Of Princess Crowns

به نقل از express،یکی از شاهزادگان انگلیس از حق زنان مسلمان در انتخاب حجاب خود دفاع کرد.سوفیا شاهزاده انگلیس اعلام کرد که زنان مسلمان باید در انتخاب نوع لباس خود آزاد باشند.او پوشیدن برقع و نقاب را ازجمله حقوق یک زن مسلمان در انگلیس برشمرد.سخنان سوفیا در حالی عنوان شده است که دولت انگلیس به دنبال ممنوعیت حجاب برقع در این کشور است و بر اساس نظرسنجی ها،بسیاری از مردم نیز از ممنوعیت برقع و نقاب حمایت می کنند.