با مشاهده تصاویر زیر این مطلب به ذهن میرسد که یا نیروی انتظامی در آنجا وجود ندارد و یا دختر و پسرهایی که به توچال میروند،همه با هم محرم هستند.