http://zizaza.com/cache/icon_256/iconset/582500/582515/PNG/512/flatonda/flat_icon_png_satellite_dish_satellite_dish_png_satellite_dish_icon.png

در آیینی ویژه با حضور جمع کثیری از مردم شیراز ۶ هزار دستگاه ماهواره امحا شد.این تجهیزات،داوطلبانه توسط مردم به پایگاه‌های مقاومت بسیج تحویل داده‌ شد.ستاد امر به معروف و نهی از منکر در قبال ماهواره‌ها دستگاه‌ دیجیتال به مردم تحویل می دهد.

(تصاویر) تحویل داوطلبانه ماهواره در شیراز

(تصاویر) تحویل داوطلبانه ماهواره در شیراز

(تصاویر) تحویل داوطلبانه ماهواره در شیراز

(تصاویر) تحویل داوطلبانه ماهواره در شیراز

(تصاویر) تحویل داوطلبانه ماهواره در شیراز