England Icon Kingdom uk united icon

۳۱درصد زنان و دختران دانشجو قربانی تجاوز و تعرض جنسی در دانشگاه‌های انگلیس هستند که از هر ۳ زن یک نفر در زمان تحصیل مورد تجاوز قرار گرفته است.همچنین از هر ۸ مرد نیز یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است.بر اساس این تحقیق،دختران دانشجو در انگلیس از حمایت قانونی کمتری نسبت به زنان و دختران در محل کارها برخوردارند.