The Word Dance How to dance and give them

در اکثر دانشگاهها بلندکردن موی سر،پوشیدن لباس جین،ورود کنسرت به علت تناقص آن با محیط علمی ازسوی دانشجویان ممنوع است.اما در کشور برای عدم ورود این نوع کنسرتها به دانشگاهها دعوا میشود؛چرا امروز در مهدهای کودک به جای آموزش قرآن آموزش ترانه و رقص داده میشود و عروسک باربی در دست آینده سازان کشور خواهد بود؟باید نظارت جدی از سوی مسؤلان و نهادهای فرهنگ و مذهب کشور،صورت پذیرد.