http://w3cache.iamwire.com/wp-content/uploads/2013/10/viber-line.jpg

با انتشار گزارش اعلام سوءاستفاده از تصاویر بانوان محجبه در شبکه‌ها اجتماعی یک کمپین‌ تصاویر بانوان محجبه راکه باهدف ترویج حجاب منتشر شده بود حذف کرد.در این گزارش ارتباط بین حجاب وعفاف در اینگونه شبکه ها و دیدگاه قرآن کریم در این خصوص بررسی شد.گزارش فوق در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌ مختلفی داشت؛