Yellow square road sign with inscription Attention

متأسفانه در مجلات خاص،مدل زندگی غلط به‌عنوان ازدواج سفید به جوانان ارائه شده است.این ازدواج،ازدواج نیست و سفید بودن آن دروغ و بر اساس مدل غربی است.چرا برای فروختن غذای گربه از عکس مستهجن یک زن بر روی پاکت استفاده میشود!؟این آرزو نهایت مدل غرب برای زنان است.چگونه میتوان از این مدل استفاده کرد!؟در آمریکا ۲۰ میلیون کودک پدران خود را توسط بانکهای DNA پیدا می کنند.این یعنی فاجعه قرن