استفاده از برقع در اکثر کشورهای اسلام ستیز مثل فرانسه،مالزی،انگلیس،چین،کانادا استرالیا،ایتالیا،مصر،هلند،بلژیک اسرائیل وسومال با طرح ممنوعیت برقع مواجه هستند.