اعتیاد در بین زنان رو به افزایش است.سرشماریها درباره اعتیاد از افزایش گرایش زنان به مصرف مواد مخدر و اعتیاد آنها خبر میدهد.امروز 62درصد از زنان مصرف‌کننده متاهل 41 درصد زیر 35سال و 71درصد دارای تحصیلات دیپلم هستند.بیشتر زنان معتاد تریاک و هروئین مصرف می‌کنند.نبود اوقات فراغت زنان علت گرایش آنها به مواد مخدر است.

مواد مخدر به جای اوقات فراغت!