مضرات کفش های پاشنه بلند

کفش پاشنه بلند،معضلاتی را در بدن ایجاد میکند و راه رفتن و بیومکانیک بدن را دچار مشکل میکند.با تغییر مرکز ثقل بدن،فاصله بین ستون فقرات و باسن را تغییر میدهد.

کفش پاشنه بلند زنانه شکل مرغابی
http://www.dyder.com.tw/images/line.gif
کفش پاشنه بلند زنانه شکل سرسره
http://www.dyder.com.tw/images/line.gif