http://miss-negin.persiangig.com/lip.JPG

هر زن با آرایش روزانه تحت تاثیر ۵۰۰ ماده شیمیایی قرار میگیرد.این لوازم سبب بر هم خوردن تعادل هورمونها و نازایی میشود.زن برای زیباتر دیده شدن آرایش میکند.با توجه به آزمایشات انجام شده،مواد لوازم آرایش سبب بروز بیماریهای مختلف از آلرژی گرفته تا بر هم خوردن تعادل هورمونها،ایجاد سرطانهای مختلف و مشکلات حاملگی میشود.