در مقابل هر ده ازدواج رسمی،دو ازدواج موقت در کشور وجود دارد.در هر ساعت دو واقعه طلاق در کشور ثبت و در هر چهار ازدواج،یک طلاق واقع میشود.از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه،بیش از 390هزار ازدواج و 70هزار و 323 طلاق صورت گرفته است.تهران کردستان،فارس و اصفهان بیشترین طلاق و یاسوج،زاهدان کمترین طلاق را داشته اند.