بیش از ۱۳% نوجوانان روابط جنسی را تجربه کرده‌اند.اما سازمان آموزش و پرورش این مسئله را انکار میکند.برای رسیدن به سیاست کاهش آسیب،نیاز به همکاری و مداخله تمام سازمانهای مربوطه است.با حذف صورت مسئله به جایی نخواهیم رسید.با وجود آنکه سن اولین رابطه جنسی به ۱۳ کاهش یافته و نوجوانان حتی در برخی موارد دارای روابط جنسی متعدد هستند،آموزش و پرورش در اینجا وارد عمل نمیشود؛متأسفانه این سازمان حتی حاضر نیست بپذیرد چنین مسئله‌ای در بین نوجوانان محصل وجود دارد!!!