شبکه تلویزیونی العربیه از گسترش حجاب در بین زنان مسلمان در آمریکا خبر داد.این شبکه از یولی خوانند پاپ که در کلیپهای خود به صورت محجبه ظاهر میشود به عنوان نمونه ای از گسترش حجاب در بین هنرمندان آمریکا یاد کرد.گسترش حجاب در آمریکا موجب شده است مجله ها و سالنهای مد به ارائه لباسهای مناسب برای زنان محجبه بپردازند.قوانین آمریکا در مقایسه با دیگر کشورهای غربی با مسئله حجاب مدارا میکند و زن مسلمان میتواند در موسسات دولتی و حتی مدارس دولتی حجاب داشته باشد.