http://www.blogfa.com/photo/g/g0leroz.jpg

به گزارش خبرگزاری فرانسه ایران یک بار دیگر در استفاده از لوازم آرایش از دیگر کشورها سبقت گرفت و در منطقه،بعد از عربستان در جایگاه دوم میباشد.با وجود تمام تحریم ها بسیاری از کمپانیها حاضر نیستند بازار ایران را از دست دهند و تحریم ایران اولین ضرر را برای خود آنها خواهد داشت.بازار لوازم آرایش در ایران با بیش از ۳۸ میلیون زن هفتمین کشور درجهان است که بطور میانگین سالانه ۱۵۰دلار پول برای این لوازم پرداخت میکند.